Profili i Testimit

 

Arsimi Fillor

Arsimi Parashkollor

Arsimi Special

Biologji

Art Pamor

Edukim Fizik

Muzikë

Fizikë

Gjeografi

Gjuhë Angleze

Gjuhë Frënge

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Italiane

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Gjuhë Greke

Histori

Kimi

Matematikë

Gjuhë Maqedonëse

Shkenca Sociale

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Balet (shkolla artistike)

Art pamor (shkolla artistike)

Muzikë (shkolla artistike)